Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN!

de moderne visioens-hypothese eene antiquiteit.

„De Heer is waarlijk opgestaan!" Zóó juicht de gemeente van Christus van alle eeuwen. Dat is des Christens Paaschfeest, te mogen roemen in een herleefden Heiland. Even zeker te weten dat Jezus Christus in den morgen van den eersten dag der week ligchamelijk uit den dood is verrezen, als dat Hij 's Vrijdags aan het kruis gestorven en in den hof van Jozef begraven is, ziet, dat is de bron van vreugde. Nu toch is er voor den doodschuldige, die in Jezus gelooft geen nood, maar volkomen redding in Hem, die aan het vloekhout is gestorven om van de schuld des doods te bevrijden en weder levend is geworden om het eeuwige leven te geven. Is Hij overgeleverd om onze zonden, wij weten nu ook, dat Hij is opgewekt ter onzer regtvaardigmaking. En uit alles blijkt alzoo, dat Jezus is de ware Zaligmaker in Wien wij alles hebben wat tot onze zaligheid van noode is. "

Rijze dan de toon steeds hooger van uw lof- en vreugdelied , gij die met uw hart gelooft en met uwen mond wilt belijden, dat God den gekruisten Jezus uit de dooden heeft opgewekt. Nooit'kunt gij u te veel verblijden over uw heil, nimmer te veel roemen de heerlijkheid van uwen Heiland, indien er, namelijk, volstrekt geen reden kan worden genoemd van twijfel aan de waarheid van dien Paaschgroet: De Heer is waarlijk opgestaan.

Is de Heere Jezus waarlijk opgestaan uit den dood? Hoe vreugdeloos Paaschfeestvieren zou het zijn, indien wij dit niet zeker wisten; hoe raadselachtig, onredelijk,

Sluiten