Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gelooven, aan 't verhaal van anderen hebben getwijfeld, en eerst toen geloofden en aanbaden en mede getuigden, toen het meest angstig-naauwkeurige onderzoek hun ongeloof en twijfel onmogelijk had gemaakt; en nevens dezen getuigen, die het van oog- en oorgetuigen hadden vernomen. Getuigen, tusschen wie het grootste verschil in veel opzigten heerschte in karakter, in stand, in bekwaamheid enz., maar die allen overeenkomen in de besliste verkondiging, dat Jezus Christus weder levend is geworden, ten derden dage de banden van dood en graf heeft verbroken. Getuigen, die allen in hoofdzaak hetzelfde verhalen, doch op verschillende wijze, daar het berigt van den een dat des anderen aanvult en opheldert, wjjl de een omstandigheden mededeelt die de ander niet heeft geweten, althans niet gemeld; getuigen juist door dat verschil der verscheidenheid temeer geloofwaardig. Getuigen, wier overtuiging na vele jaren niets van hare kracht had verloren , maar zich even krachtig bleef uitspreken; wier waarheidsliefde hun op smaad, banden, ja, op verlies des levens, te staan kwam, doch ook blijmoedig den dood, den marteldood, deed trotseren. Inderdaad, indien de waarheid van eenige ter regter tijd en door bevoegde personen is onderzocht en voldingend bewezen, dan is het die van de opstanding van Jezus, waarvan heel het Nieuwe Testament door regtstreeks of zijdelings wordt gesproken.

Al de EvangeUe-geschiedschrgvers verhalen de opstanding van Jezus als een daadzaak, waaromtrent zij geen tegenspraak vreezen; zonder wezenlijk met elkaar te strijden vullen zij elkander aan. Ieder van hen deelt die gebeurtenis mede uit zijn eigen oogpunt, en naar de onderscheidene bronnen, waaruit zij hebben geput; maar alles komt hierop neder, dat zij de opstanding zelve in het volle licht der waarheid plaatsen. Engelen hebben getuigd bij het ledige graf, dat Jezus, die gekruisigd was, "was op-

Sluiten