Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen tot sikkelen smeden; of stroomen van menschenbloed doen vloeijen ? Zullen de troonen der vorsten vast blijven Btaan; of welke troon zal instorten ? En zal de Heere door beroering der natiën ook dit jaar den weg bereiden voor den Koning der eere, die op het woord der waarheid voorspoedig rijdt? Zal de ge neen te van Christus hier en alom bevestigd en uitgebreid worden, en in heiligmaking toenemen ? Zullen vele naam-christenen en heidenen en van Abrahams nakroost zich bekeeren tot den alleen waren God, en Jezus Christus dien Hij gezonden heeft? Zal er veel ware ijver worden gezien voor de eere Gods en de redding van menschen zielen? Wat zal er ook nu zijn op het gebied van kerk en school en zending ? Zal het volk dat in waarheid heeft leeren verstaan wat „genade" beteekent, meer dan vroeger in liefde vereend, onvoorwaardelijk zamen zich om de kruisbanier scharen, om op niets en niemand dan op Jezus, den Gekruiste, te zien, en gewillig zijn op den dag Zijner heirkracht in heilige sieradiën ? Of zal laauwheid en wereldsgezindheid de overhand houden of krijgen in de kringen der vromen, en de stok liefelijkheid en zamenbinding verbroken liggen ter aarde? Zal de Heere het misschien noodig keuren Zijn volk door de hitte der verdrukking te louteren ?

Waar zouden wij het einde vinden, wilden wij op deze wijs voortgaan met vragen naar de toekomst? Zoo gij allen thans kondt spreken, Geliefden, ieder uwer had dan bij nog veel algemeens o zoo veel dat hem persoonlijk betrof in 't bijzonder te noemen, te vragen ! Ziende op u zeiven zoudt gij willen vragen of dit jaar u geluk of rampspoed zal baren; of gij zoowel het einde zult vieren als zijn begin, dan op een volgende Loumaand u in het donker doodenrijk vinden zal. Zoo de dood uwe vensteren inklimt, zult gij hem dan als een vredebode kunnen begroeten; bereid zijn om hem naar den Regter van aarde en hemel te volgen ? Zoo uw levensdraad wordt verlengd, zult gij dan den Heer van dood en leven in dit jaar beginnen te dienen, of toenemen in de vreeze Zijns Naams ? Zult gij in voorspoed dankbaar, in (tegenspoed lijdzaam, worden bevonden, en onder alles wat gebeuren kan een goed toevoorzigt hebben op den Heere, als een getrouwen God en Vader? Hoe zal... maar neen, 'k noemde reeds meer dan genoeg om u het veelomvattende en 't gewigtige dezer vraag te doen kennen. Alles komt ten slotte op deze eene vraag neder: Zal 1869 met al zijn lief en leed ons nader doen komen aan God en den hemel, of aaa den duivel en de plaats der verdoemden ?

Sluiten