Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerder nog eenmaal u wijzen op de dreigende wolken van zonde en oordeelen die zamendrijven, om in dit en volgende jaren hier en elders zich neder te storten. Een beproefden raad willen wij u geven. Moge de ontwikkeling van de veelomvattende en hoogst gewigtige vraag: Wat zal er ook nu zijn in het nieuwe jaar? u tot diepen ernst hehben gestemd, en die ernst blijven, en steeds dieper dringen in uw innerlijk zijn ! Dan zoudt gij onzen raad voor de toekomst met vrucht kunnen vernemen. Bedenkt op dezen dag wat u te doen staat om 4e toekomst, op goede gronden., zonder angstig vreezen te kunnen tegengaan, ja met blijde hoop in het hart. Veel kan er gebeuren met u, met de uwen; veel op elk gebied, veel gunstigs; veel droevigs; voor u en voor mij is het geraden om over al het gebeurlijke heen te zien op Hem die alles in Zijne hand heeft. Al ons vreezen en klagen en vragen, hoe veel reden wij er ook voor vinden, baat niets, dan alleen indien het ons aan de voeten van den Eeuwigebrengt, om Hem zonden en zorgen te klagen, ons lot en weg voor altijd in Zijne hand te bevelen, en met algemeene zoowel als bijzondere belangen zonder ophouden tot Hem te gaan, van Hem alleen heil te verwachten.

Geliefde medereizigers 'naar de eeuwigheid, wilt gij dien goeden raad volgen? U aan God overgeven die u in Zijnen Zoon genade, het eeuwige leven om niet, verkondigen laat? O, dan komt gij op een veiligen weg. Dan behoeft u de onzekerheid der toekomst niet te kwellen, noch eenige vrees voor haar te benauwen. Dan, ja dan, heb ik ook een antwoord voor u dat alles zegt en alles beslist en alles verzekert. Vraagt dan met Ahia i wat zal eb, ook nu zijn ? het antwoord zal luiden : veel kan er gebeuren, veel zal er zijn; maar, wat er ook zij, het zal alles wel zijn. Of ik regt heb zulk een antwoord op zulk een vraag te doen hooren ? Houdt u hiervan verzekerd. Vraagt gij bewijs ? Hoort dan slechts wat; in Luc. 21 : 18 staat geschreven, en hoe het daar staat.

II.

,/niet een haae uit uw hoofd zal veeloben gaan." Zóó lezen wij daar. Eene zinrijke spreekmanier die ook op eenige andere plaatsen der H. Schrift voorkomt. Wat is minder te noemen dan een hoofdhaar? Wie let er op of een haartje van zijn hoofd uitvalt en verloren, .gaat ? Evenwel, zelfs niet een hoofdhaar zou van hen verloren gaan; dit verzekerde de Heere Jezus Christus Zijnen discipelen. Wat wil Hij er anders mede te kennen geven dan dit, dat zij volkomen veilig zouden zijn; dat zij voor niemand of niets

Sluiten