Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoefden te vreezen; dat zij niet de minste schade zouden lijden onder alles wat er gebeuren zou? De haren van hun hoofd waren alle geteld. Voor die alle zou worden gezorgd; hoeveel temeer dan voor de andere ligchaamsleden, en voor hunne ziel, voor al hun hoogere belangen ! Gewigtige verzekring, nietwaar, Geliefden? Onschatbaar in waarde bij het tegengaan der toekomst, daar zij alles, alles, in zich sluit! Zulk een belofte kan de eene mensch den ander niet geven. Die zoo iets met grond zal verzekeren moet zelf de Bestuur der aller dingen wezen, buiten en zonder wien niets kan gebeuren. Aan zijn bestuur moet zelfs niet een hoofdhaar onttrokken kunnen zijn. Hij moet ook zoowel genegenheid hebben als magt om in alle omstandigheden geheel te zorgen voor hen wie Hij die belofte-geeft. Geen mensch vermag dit. Maar 't is ook geen bloot mensch die aldus heeft gejsproken. Jezus Chrfstus, die Zijnen jongeren kort voor Zijn heengaan met die verzekering sterkte, is de Zoon des menschen en de Zoon van God, de Godmensch, de Heer der heerlijkheid, die om zondaars te redden op aarde kwam in c'ienstknechtsgestalte. Hij wist niet alleen onfeilbaar te zeggen wat de toekomst zou baren, maar Zijn voorzegging was tevens een zelf krachtige belofte. Hij had regt en kracht om te beloven en beloften te vervullen. Alle magt in hemel en op aarde is Hem door den Vader gegeven. De discipelen hadden meermal en de treffendste bewijzen gezien en ervaren van Zijne alwetenheid, Zijn almagt en Zijn alles overtref" fer.de liefde. sDe stormen in de natuur hadden op Zijn stem zich ter ruste gelegd; ontruste harten hadden op Zijn Woord zalige rust leeren smaken -in de zekerheid van schuldvergiffenis. De goddeloozen waren beschaamd; hun woorden en daden ontmaskerd, en de krachteloosheid van hun woedegeweld getoond. Zelfs de booze geesten hadden door het gehoorzamen Zijner bevelen bewezen dat ook hun rijk aan Hem onderworpen is.

Voor wien of voor wat zouden de discipelen dan behoeven te vreezen, na deze alles beteekenende en gansch onfeilbare belofte uit Jezus' eigen mond te hebben gehoord ? Ongetwijfeld, met zulk eene belofte in de hand eu het hart was er geen enkele reden van angst; wel-alle reden van blijdschap en hoop, wat ook de toekomst mogt baren.

NIET EEN HAAK. UIT UW HOOFD ZAL VEKLOrEN GAAN. Let Op

he't verband waarin deze belofte voorkomt. Welligt schijnt zij u dan vreemd, onbegrijpelijk. Des te opmerkelijker wordt zij u bij ernstig nadenkken. In uw schatting klimt, dan haar waarde, en Hij die op zoo'n wijze zulk eerie belofte kon en wilde geven. De discipelen ontvingen in dit

Sluiten