Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwejaar intreden, hoe dreigend u de toekomst ook schijne; wel te verstaan, indien gij behoort tot het volk dat zich als door eigen schuld doemwaardig heeft leeren kennen, hun zonden voor God leeren belijden en betreuren, en er gestaag tegen strijdt; dat met alle nooden tot niemand anders of meer wil en weet te gaan dan tot Jezus, den eenigen en volmaakten Zaligmaker; dat in Zijne school heeft geleerd, en dagelijks in die leer wenscht toe. te nemen, om: z/eigen krachten te verachten, eigen zinnen te overwinnen." Of uw lot in dit nieuwe jaar en voortaan zal zijn wat den discipelen werd voorzegd, weten wij niet. Maar toch, Gods gewone weg met Zijn kerk in het algemeen en met ieder Zijner kinderen in het bijzonder is, dat die Hem vreezen door strijd van binnen en van buiten geoefend, en door lijden geheiligd worden. In het koningrijk Gods gaat men uog niet in dan door vele verdrukkingen, na aanhoudenden arbeid en strijd. Rekent er .maar op dat in verschillende omstandigheden beproevingen uw deel zullen zijn. En is welligt ook veel voorspoed u beschoren, o ja, God is mild; ineeue niemand dat de-beker Zijns volks enkel met alsem gevuld is, maar vooral dan hebt gij niet minder genade van noode om niet van God af te wijken, welk laatste de grootste ramp heeten moet.

wat zal er ook nu zijn ? Hoe het in bijzonderheden met u en allen en alles waarover gij zorg draagt zal wezen, het is onzeker. Maar dit is zeker, dat voor u als voor de discipelen die heerlijke belofte geldt: niet een haar van uw hoofd zal verloren gaan. Ook voor u is dat gezegd en geschreven. God blijft de zelfde alle eeuwen door voor Zijn volk. Vraagt dan een godvreezende zieke of dit jaar hein herstelling zal brengen . of wel den dood; \v ij moeten dien lijder toevoegen: dat weten wij niet; maar dit moge u troosten dat wat goed voor u is zeker zal geschieden, zoo gij aanhoudt Gode uw lot te bevelen. Hetzij gij dan leeft, hetzij gij moet sterven, gij zijt in beide gevallen des Heeren. Of gij voorspoed zult hebben of bangen tegenspoed in uw huis, in uw zaken 't is ons oubekend; maar dit staat vast: uw brood is zeker, uw water gewis; en bij uwe wonde wordt de balsem gevoegd. Of 't vaderland welvaren, of te gronde zal gaan, onzeker; maar gij, wordt in elk geval en in elk opzigt gered. Of oorlog of vrede zal heerschen, onzeker; maar de vrede der ziel, die ook door het krijgsgedruisch niet kan worden gestoord, blijft u verzekerd. Of de gemeente alhier, heel de kerk van Christus, zal bloeijen of kwijnen? Wij weteu-"het niet; doch, hoe 't ga, gij ie oogt rusten in God, die al uw wenschen en beden kan geven, maar vrij eu ondoorgrondelijk is in al Zijn doen, schoon

Sluiten