Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schets van het leven van professor L.Lindeboom door dr T.Hoeksta

Lindeboom is van verschillende zijden te bezien.

Prediker. Syntheitisch . Oosterzee had hem niet gepakt.

Hoogleeraar, exegeet. Heel goed. Heelemaal niet conservatief. Boerkoel.

Oprichter van barmhartigeihsvereenlging. Geen kerkelijke. Dit niet tot piëtistische inslag, niet door roerende overwegingen, maar door het inzicht dat hetv moest, dat God er toe riep.

Theol. School.

Liturgiek : Voorstander van gezangen. Leerling toan Brummelkamp.

Evangelist. Voorstander van evangelisatie. Heel zijn leven.

In 's- Hertogenbosch . Aanvankelijk veel tijd voor zijn preeken. Gem. was gedesorganiseerd. In vele maanden geen kerkeraadsvergadering. Een ouderling. Menschen van andere kerkeh. Roomschen. Toen de paus orf feilbaar werd verklaard» een stemme Gods en niet eens menschen.

Moed. Echter meer positief- niet aanvallend. Geen kwaad van Maria

zeggem.

Na enkele jaren Zaandam. Kleine gemeente. In de wereld zult ge ver drukking hebben.

Noordholland boven het Y was een woestijn. In veel opzichten nog daar het modernisme.

Hier ging hij tot den aanval over. Baas en Kraay. Alles gratis

gedaan. Zijn lezingen betaalde hij vaak zelf.

Hij deed de zelfvoldanen schrikken.

Plaatste zich op sociaal gebied a/d zijde der arbeiders, democra In klinkende éermen. De modernen waren hard en forsch.

Vrmchten: ondersch. kerken. Assendelft.

Als hoogleeraar altijd evangelisator gewwest.

Theoretisch: evangelische congressen in 1913 en I9I6. Voorzitter. Organisator. 1876 is er reeds een inw. zend. conferentie gehouden. Op 't eerste congres iets van de historie verteld. Bavinck, Kuyper Bouwman.

Gesproken van den He Hand.

Praktisch. Meer geëvangeliseerd dan onzer een. Lezingen. Debatavon den. Traktaatjes overal. Je kunt merken dat hij er gewwest was. Scheurkalenders. Overla traktaatjes, zelfs in Dland én Zwitserland Door vriendelijke toespraak en vermaning wanneer ze vloekten in de trein.

Subject der Evangelisatie.

Hij achtte dat deze moest uitgaan van de kerk.

Object. Die zijn vervreemd. Maar die in den ruimeren zin nog beh tot het verbond.

Lindebboom heeft de verbondsleer altijd heel streng gehandhaafd. God is een God der geslachten.

Wij lachten er wel eens om, maarc 1t had een heiligen grondslag. Doel van de Evang. is ze tot den Heiland te brengen en kerkle te maken.

Zijn krachtige ouderdom. Helder geheugen. Zijn gebed. Veel gebeden. Al meer. Gedacht alle nooden.

Men schrijt uit Winkel;"Nadat er eenige malen alhier in een kolfbaan door Evangelisten volksvoorlezingen zijn gehouden, m.a.w. gepreekt is gewonden, kondigt thans ds Lindeboom, predikant te Zaandam, aan, dat hij zal komen om eenige stellingen te verdedigen. Die aankondiging is gedrukt op een enorm groot aanplakbiljet van wit papier waarover in schulnsche rigting breede blaavjre strepen geschilderd zijn. Deze vreemdsoorlge schulnsche ma nier om de aandacht te wekken voor een zoo stemmige zaak, komt te meer aa

Sluiten