Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD-

Hangen de harpen aan de wilgen? Is de wapenrnsting Gods uitgetogen? Is het zwaard stomp geworden en nutteloos in het strijden; zijn de wijze met de dwaze maagden als ingesluimerd?— Dan ja, dan is het de geschiktste gelegenheid, dat de magt des satans haar spog spuwt, om, kon het zijn, de wijzen met de dwazen te overmeesteren, als in de dagen van Sim som, toen het verraderlijk: «De Philistijnen over u!" uitgebraakt werd.

Helaas! waarde lezer, werp uwen navorschenden blik, ea gij zult ontwaren, dat hier het bijgeloof, daar het ; rationalismus, ginds het Liberalismus, verder het Panjtheïsmus, nog verder het Egoïsmus en Aristocratismus de golven verheffen om de bijna vergetenen als in een komkommerhof beslotene gemeente te overrompelen en te overr stroomen; wat zeg ik overrompelen! neen,overrompelen is geen overwinnen! Hij de vorst van de heirbende des Heeren, Hij, die op de wolken op het witte paard der overwinning rijdt, Die op de wolken vaart tot hulp zijns volks, die de vvolke tot een koetseheeft,wiens dienaars vlammen des vuurs zijn, zal voor zijn duurgekochte gemeente zorgen. Dit blijkt al weder in dit boekske, dat, hoe de tijdgeest knaagt om de waarheid te versnipperen, Christus Godheid te verlammen, het kleed der «eregtigheid van een te rijten, toch len spijt zijner vijanden is behouden gebleven, en Hij die de Christus Godlis zal en moet zegepralen.

Wederom wordt u een werkje van den eenigen doctoralen en practicalen Bunjan aangeboden.

Sluiten