Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar, arme man! het is uwe ziel! Zoo het maar voor een dag was, dat gij in de hel laagt, een ja <r, ja tienduizend jaren, het zou in vergelijking niets zijn, ; maar het is voor eeuwig! eene eeuwige afsnijding! een zielsverbazend woord zal het zijn: ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. ' Tegenwerping. Maar zoo ik een aanvang maak om j te loopen, zqo als gij zegt, dan nnet ik alle mijne vrienden vaarwel zeggen, want niemand hunner loopt op dezen weg !

Anlwnril. Zoo g;i gaat, zult gij in de boezem van Christus, en God loopen, wat hinder zal het u dus doen?

Tegenwerping. Maar indien ik den weg loop dan moet ik van alle mijne zonden afscheid nemen.

Anhoiord. Uit is zoo! maar zoo gij dit niet doet, 1 loopt gij naar het helsche vuur.

Tegenwerping. Maar, als ik -dezen weg loop, zal ik 1 van allen gehaat worden, vrienden en betrekkingen 1 verliezen; die welvaart en betrekking hebben zullen I mij bespotten; en mijne naburen zullen m<j beklagen! 1 Antwoord. Zoo gij het niet doet, ben ik verzekerd J dat gij de liefde, den geest van God en Christus, j de zegen des hemels, en gelukzaligheid v^h^ ten| van God zult bespot worden voor uwe dwaasheid, ik | zal lagchen in uw verderf en spotten wanneer uwe j vreeze komt; en zoo gij uiet bespot en gehaat wilt 1 worden, weet dat gij door uwe dwaasheid het mishagen* en de bespotting van den grooten God op uwen ha^i laadt- want zijn spotten en haten zal verschrikkelijk 1 zijn zij zal op een verschrikkelijke wijze op u mt-1 gestort worden, en als verwarring en angst u aan-i grijpen, wat zal het dau in dien dag des doods enj

Sluiten