Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des oordeels zijn! wanneer alle menschen op aarde I alle engelen in den hemel u niet kunnen helpen!

Spreuk. I. 26, 28. v Tegenwerping. Maar ik heb nog tijd genoeg, over

een jaar of twee kan ik nog wel komen.

Antwoord. 1. Hebt gij uw leven in uwe hand? Heeft

God u vast gezegd, dat Hij een half jaar of twee S, maanden langer leeftijd geeft? Neen! het schijnt., dat |gvj zoo lang niet zult leveu, en daarom 2. zult gij ïzoo dwaas eri verniet* 1 zijn, uw heil te wagen opeen lonzekeren ti,d? 8. Weet gij, of de dag der genade leen week langer zal: zijn, of niet? Waut de da* der

genade » voor sommigen voor hunnen tijd geëindigd •

en zoo dit ook bij u het geval is, zoudt gij dan niet

zeggen: »O dat ik begonnen was, met het loopen per de dag der genade voorbij, en de poort des hekels gesloten was." 4. Indien gij iemand van uwe lliaburen, iemands huis of land zag verwaarloozen, dat

hem aangeboden was, zeggende: »er komt nog tijd ftenoeg! daar de tijd onzeker is, en daar zij niet |weten of het hen zal aangeboden worden, zoudt gij |en niet voor dwaas aanzien? En is dit zoo, zoudt

gil denken dat gij wijzer zijt omtrent uwe onsterfeKjke ziel, door aan een draad in het onzekere boven'de liel te hangen, welke spoedig door den dood- vaneengerukt kan worden ?

F Maar om duideli,k te spreken, alle deze woorden zijn van een luijen geest. Ontwaak! wees niet lanter lui! zet voeten hart, en alles in den weg \au |«od, en loop; de kioon is aan het einde der loop■aan, daar staat de Leminneli ke Voorlcoper Jezus ■ie hemclsche voorraad voor uwe. ziel bereid heelt' fva u te verwelkomen; en hij wil het met tené

Sluiten