Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarin voort te gaan tot het einde der loopbaan; welk einde het eeuwige leven is, zoo loopt dan, opdat gij het verkrijgen mogt.

UI. Verscheidene eedenen om deze leee op te helderen.

Ten eerste. Omdat ieder, die loopt, den prijs niet 1 behaalt; er mogen er zijn die loopen, ja zeer verre 1 loopen, en nogtans de kroon niet ontvangen, die aan | het einde der loopbaan te verkrijgen is. Gij weet, dat I allen, die in de loopbaan loopen, de overwinning niet 1 behalen. Zij allen loopen, maar een ontvangt den prijs. ,1 En zoo is het hier. Het is niet hij, die loopt, noch 1 h5, die zoekt, noch hij, die strijdt voor de verborgen- j heid, welke iets ontvangt. Luk. XIII. Schoon iemand ] nogtans strijdt voor de verborgenheid, zegt Paulus, j wordt hij'niet gekroond, tenzij hij wettig gestreden 1 heeft, dat is, tenzij Mj. loopt en strijdt. Wat! denkt 1 rij, dat ieder zwaar gehielde belijder in den. hemd zal 1 komen? Wat! ieder luije, wellustige en dwaze belij- 1 der, die door het een of ander belet wordt, die naauwe- 1 lijks als een slak ten hemel kruipt?

Neen! er zijn sommige belijders, die m den weg des Heeren niet eens zoo hard loopen als een slak op j den muur; en toch denken zij den hemel in te gaan. 1 Maar sta stil! er zijn er meer die loopen, dan die verkrijgen. Daarom, die den hemel wil hebben, ^ moet loopen.

Ten tweede. Gij weet, dat hoewel iemand loopt en J den prijs niet wint, maar nogtans loopt, zijn loopenl daarom niet beter zal zijn. Hij-ontvangt mets. Gij l

Sluiten