Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet, dat, die loopt om denf^js te behalen, maar denzei yen niet behaalt, hij vergeefsch werk heeft gedaan; zijn tijd en moeite verspild heeft, en dus voor niets. Ik zeg: hij ontvangt niets. En ach! hoe vele loopers zullen er gevonden worden in den dag des oordeels! Velen, zeer velen, die geloopen hebben, ja zoo verre geloopen, dat zij voor de hemelpoort kwamen en nogtans niets ontvangen, — en roepende, en kloppende zeggen: «Heere! Heere!" wanneer zij niet dan berisping voor alle geledene smart ontvangen zullen: «Gaat weg van mij! gij komt te laat, gij liept te traag, de deur is gesloten!" Nadat de Heer des Huizes zal opgestaan zijn, zegt de Heere Christus, en de deur gesloten zal hebben; en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende: «Heere! Heere! doet ons open!" en Hij zal antwoorden, en tot u zeggen: «Ik kenne u niet vanwaar gijzijt! gaat heen! Lok. XIII. 25. «O, ellendige staat van hem, die den prijs mist!" daarom, indien gij den hemel verlangt, moet gij er voor loopen. Zoo loopt dan, opdat gij hem ver-

prijgti

Ten derde. Omdat de weg zöo lang is, (ik spreek zinnebeeldig) is er menige modderige stap, menige hooge berg, veel werk te doen; een boos hart, de wereld en den duivel te overwinnen. Ik zeg, dat er door velen stappen gedaan zijn, die begeerte hadden om behouden te worden, door loopen of wandelen, m de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Paar uit Egypte moet gij gaan door de roode zee; gij moet een langen, vervelenden weg, door eene groote wildernis loopen, eer gij komt in het land der belofte.

Ten vierde. Diegenen, die naar den hemel willen,

Sluiten