Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij niet omkomt 1" Gen. XIX, 17. Zoo zeg ik u: haast u, en toeft niet, opdat de duivel, hel, dood of de vreeselijke vloeken van Gods wet u niet overvallen en u ter neer smijten, in het midden uwer zonden, om nimmer weer op te staan. Zoo dit regt opgemerkt werd, zoudt gij zoo wel als ik zeggen: «Zij die naar den hemel willen, moeten er voor loopen\"

Ten zesde. Zij, die naar den hemel willen gaan, moeten er voor loopen! want misschien wordt binnen kort de poort des hemels gesloten. De poort des hemels is voor zondaren niet zoo lang open als zij wel denken. En zoo zij- eens gesloten is, is zij zoo digt, dat alle menschen in de wereld, noch engelen inden |hemel, in staat zijn dezelve te openen. Ik sluit, zegt Christus, en niemand opent, en zoo gij eens een kwart uurs te laat kwaamt? Ik zeg u, het zal u eene eeuwigheid kosten, om uwe ellende te bewee-. nen. Franeis Spira kan het u zeggen, wat het is, uit^te stellen tot de poort der genade geheel gesloten is 1), of zoo traag te loopen , dat zij, eer gij er zijt, gesloten is. Wat, buitengesloten! — Wat buitenden hemel! — Liever verloren te gaan dan te loopen! — Zoo loopt, opdat gij het verkrijgen moogt!

Ten zevende. Ten laatste, want zoo gij verliest "verliest gij alles; gij verliest uwe ziel, uw God, uw Christus, uwen hemel, uwe rust, vrede, enz., maar daarentegen laadt gij alle schande, verachting, en ^beschuldiging op u, en daarbij alles wat God, Chris-

1) Franeis Spira was in 1548 een beroemd wetgeleerde in Italië, beleed de Evangeliegronden, maar verviel daarna ta paperij, en werd het slagtoffer der zwartste wanhoop

Sluiten