Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus, wereld, zonde en duivel op u leggen kunnen. Christus zegt van den dwazen bouwer: «Zoo zeg ik tegen u: zoo gij loopt, eh niet overwint, ik zeg u, allen, die voorbij gaan, zullen u bespotten en zeggen: die man begon te loopen, maar was niet in staat te'voleinden, Luk. XIV, 28.

Vraag. Maar hoe zal een arme ziel loopen ? Hierover bedroef ik mij, zoo als gij zegt, moet ik loopen, en nogtans zal'het doel niet treffen. Ik ben bevreesd, het niet te bereiken , ik bid u , zeg mij, hoe ik loopen moet.

Antwoord. Opdat gij voldaan zoudt zijn in het bij-, zonder , geeft dan acht op het volgende:

IV. NEGEN BESTTJEINGEN OM TE LOOPEN.

Ten eerste. Indien gij loopen wilt, om het koningrijk Gods te verkrijgen, weest dan verzekerd, dat gij het langs dezen weg verkrijgt, namelijk: »Het is een ijdel geloof, dat ieder den prijs ontvangt, al loopt hij nog zoo hard, tenzij hij loopt in den geordendeu weg. Veronderstelt, dat iemand voor eenen prijs van London naar York loopt, doch zuidwaards van den weg gaat; al loopt hij zich nu buiten adem, is hij daarom digter bij den prijs ? Juist is dit hier het geval. Het is maar niet te loopen, noch hard te loopen, om de kroon te winnen, maar te gaan, in den weg, die er henen leidt 1).

1) Hoe duidelijk is deze besturing! Saulns, de vervolger liep ook hard; maar hoe harder bij in rijn* moordlust nep, vlood hij verder van den prijs. Laat ieder zijn' weg

Sluiten