Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb menigmaal opgemerkt, gedurende den kleinen tijd, welke ik een belijder ben 'eweest, dat er | .?*ert been en weder.loopen is; somtijds deze . somtijds gene weg ; doch het is te vreezen, dat dé meesten buiten den weg zijn, en schoon zij zoo snel I als een arend vliegen, doen zij echter geen voordeel : De een loopt als een priester, de ander als een | windmaker, een derde volgt de doopsgezinden, en I een,™rde de onafhaukelijken. Hier loopt een vrije I witdruver, gins een presbyteriaan, en nogtans, bijna I f1"5, secten looPen den dwaalweg, en evenwel I heeft ieder een ziel voor den hemel of de hel. • Indien gij nu vraagt-wat is de weg? zeg ik u: »in I Christus, de zoon van Maria', de zone Gods." ■ Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven , niemand komt tot Mij, dan door den Vader. Joh!

j . werk is du>s> indien behouden wilt

| worden, Christus als de uwe, met alle Zijne weldaden |- aan te nemen; opdat Hij u dekke met zijne geregtigheid, Iopdat Hij u toone, dat uwe zonden in zijn harte bloed gewasschen -zijn; opdat, gij in hem geworteld zijt • Bopdat gij geloof in Hem hebt; opdat het leven uit li* u gellJkvorm1g maakt in Hem. - Dat is zulk ■elooi, dat besluit, dat gij geregtvaardigd zijt; dat POüristus uwe geregtigheid is, en gij gedwongen ■njt om met hem te gaan uit de vreugde uwes harBen, omdat hij uwe ziel verlosse. En om des Heeren Wil, hoedt u dat gij u niet bedriegt, dat gij denkt op |den smallen weg te zijn; want zoo gij den weg mis-

SS °^Toekfn' ponder die, welke bijvorsten,

in hlZ\ ? Sp0t6n aar^sche eer «atwagen. Hij Zal van den hemel loopen, maar niet naar den hemel.

Sluiten