Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen door aantrekkehjkheid, maar hebt ze niet lief. ^ Kiest het pad regt voor u, ziet voor u uit, gaat niet ter regter-, -noch ter linkerband, maar gaat regt voor n Onderzoekt het pad van uwen voet, en laten uwe' wegen bevestigd worden; keert niet ter regter- noch ter linkerzijde, keert u vast van het kwade, Proverb.

f j ^' "^6Ze raad wordt ernstiger gegeven dan gevolgd: de reden hiervan is, dat men van het eene gevoelen tot het andere gaat, van dezen weg, naar genen weg, van de eene laan naar de andere; en zoo mist men den weg naar het koningrijk. Ofschoon de weg ten hemel één weg is, zijn er evenwel vele kronkel paden en lanen; niettegenstaande het koningrijk der hemelen ééne groote stad is, zijn er'nogtans vele bijpaden, en vele reizigers gaan er henen, doch vinden bezwaarlijk den weg ten hemel, en moeijelijk is het voor nen m te komen : zoo was het bij de hoer 'te Jericho. Zij hing een' scharlakendraad uit het venster * gis een sein, waardoor het huis kenbaar was. Jozoa li. 8. Evenzoo is het hier de scharlakenstroom ;.van Christus bloed, hetwelk loopt over den weg ;van het koningrijk der hemelen. Daarom, let er op! ziet op de besprenkeling van het bloed van Christus en zoo gij daarop acht geeft, weest dan goeds poefo, dan zijt gij in den regten weg, maar zorgt pt gij u niet bedriegt door eene verbeelding. Gii |ant op eenen weg of laan gemakkelijk geraken, doch tjednegt u niet, indien gij den middelweg niet vinpen kunt. Er is op geschreven met het hartebloed m Christus, dat hij in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken ; en dat wij goddeloo*en geregtvaardigd worden om niet. Vermijdt den kwaden weg, want dit is het, wat de Apostel zeide:

Sluiten