Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wii hebben vrijmoedigheid om toe te gaan door het. dierbaar bloed van Jezus Christus op eeneu verschen en levendigen weg, welke hy ons heeft ingewijd door het.voorhangsel, dat is zijn vleesch. Hebi.

X.19, 20. * ,

Hoe gemakkelijk is het, in onze dagen voor den duivel, om arme zielen op bijpaden te leiden, naar het koningrijk der hemelen! Indien zulk een: gevoel of eene verbeelding door een of meer geroep ot beacarijvina door den duivel gedaan wordt, en bij zegt • 'Dit is Gods weg !" hoe spoedig dnngen arme zielen zich zeiven gretig en bij hoepen er op , en vooral, als zij met eene uiterlijke daad of een zedelijk goed besmeerd is. Dit komt, omdat de menschen de geschilderde bijpaden van den regten weg van het koningrijk der hemelen met kennen. Zij hebbende ware Christus' roep niet le eren _kennen, én wat zijne geregtigheid is; noch de bewustheid van hunne eigene ongenoegzaamheid; maai: zij bezitten een driftige trotsch en verwaand zelfsbedrog, en

daarom: , .,

De vijfde Besturing. Ziet niet te veel vooruit op nwe reis. Gij weet dus, die in eene loopbaan loopen, niet gewoon zijn, hier en elders heen te staren want diegenen, welke met hunne oogen te veel op andere dingen «ea, loonen gevaar, over de struikelblokken te vallen. Even zooP is het in het geestelijke. Indien g j staart en ziet op elk geval enteren weg, die in deze wereld voorkomt; wanneer gij in het verWne te veel de geloofsartikelen bidt; of WW'^^ÏC L-en, en nieuwsgierigheden, zoo kunt gij struikelen, Tfallen, gelijk vele honderden.dit-reed,.ondervonden hebben? beide pogchers en kwakers, tot hun een-

Sluiten