Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door zes kenmerken kunt gij het kruis kennen,, 1. door j de leer der regtvaardigmaking; 3. de leer der kruisiging; 1 3- de leer der volharding; 4. de zelfsverloochening; 5. * het geduld; en 6. gemeenschap met de kinderen Gods. | 1. De leer der regtvaardigmaking is een groot deel van het kruis. Een mensch moet dikwijls de verwoesting lijden van zijne eigene geregtigheid voor die van een ander. Dit is geene gemakkelijke zaak voor ;den mensch; ik kan u verzekeren, dat het in het hart iedere ader uittrekt, eer hij hiertoe gebragt zal zijn. Wat! verloochend, verworpen, gescholden en verafschuwd te worden; alle gebeden, tranen, aalmoezen, sabbathouding, hooren , lezen, en wat meer, zijn in het punt van regtvaardigmaking als een'vloek gerekend; en van natuur gewillig, door het genot der zonden, zich zeiven over te geven op de geregtigheid [en gehoorzaamheid van een ander, van zich zei ven (te walgen; het te rekenen als doodezonden, op den open adem der wet. Dit te doen in geest en in waarheid is het zwaarste kruis. Daarom zeide Paulus: »Ik heb alles schade en drek geacht," welk begin|el was zijne eigene geregtigheid, opdat hij Chris|tu s mogt gewinnen, en in Hem gevonden worden. Hul. III. 8. 9. Dit is het eerste.

2. De leer der dooding is evenzeer een kruis. Is het voor den mensch niets, zich zeiven van zijne vuile zonden , vuile gevoelens , boezemzonden, eigenlievende, —vermakelijke, — geliefkoosde zonden te ! reinigen, die aan hem vastkleeven, als het vleesch :aan de beenen? Wat, alle goede dingen , die zijne oogen zien, en die hij immer zag, zoo maar vaarwel \$o zeggen ? Wat,, zijnen hoogmoed, zijne eigene geregtigheid, zijn ijdel gezelschap, vermaken, en nog

Sluiten