Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer te verliezen. Dit, zeg ik, is geen gemakkelijk werk. Moeten die gebeden, deze zuchten, dit waken • gedaan worden ? Waarom behoef ik zoo ingetogen te. zijn ? Ziet gij niet , dat deze menschen voor zij j zich aan het werk zetten, liever den Hemel, God,. Christus, ja alles op het spel zetten? Waarom' anders dat uitstellen, afscheiden , zeggende : »wacht j wat! Ik verlaat niet gaarne mijne zonden; ik ben nog zoo jong en gezond !" Nog eens ; — wat is anders de reden, dat zij zoo tweeledig, koud en zeldzaam zijn, niettegenstaande zij door en door van I hunne verkeerdheid overtuigd zijn; de beloften niet aannemen en den engen weg kiezen ? — Nogtans is alles te vergeefs. Ik verzeker u: regterhanden af kappen , • en regter oogen uit steken, is voor het vleesch niet gemakkelijk.

3. De leer der volharding is ook een kruis voor het vleesch, niet alleen in den beginne, maar tot den einde. Het is eene groote vraag: Zal ik den hemel ontvangen? Christus kennen? Christus, aandoen? met Christus wandelen tot en in den fremel ? — Het is waarlijk eene groote zaak naar ; den hemel uit te zien, den Heere te zoeken en de j zonden te ontvlieden; maar nog grootere is het voort te gaan in het welbehagen des Heeren.

ïMijn knecht Caleb," zegt de Heere, »is van een'! anderen geest; hij heeft mij gevolgd; zoo zal ik hem ■ brengen tot het land." Num. XIV. 24. De meesten der kinderen Israëls bezweken, in het volharden van • den weg van Egypte, naar het land Kanaan. In het j begin waren zij zeer vrolijk en gewillig, maar dit' keerde spoedig om; zij waren buiten adem, en hun hart keerde weder naar Egypte terug.

Sluiten