Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■worden de. armen opgemerkt, hoe wordt hun toege- j beten : »gaat heen en wordt warm; maar geven is een 1 zeldzaam werk bijzonder aan de armen." Gal. VI. 10. Ik zeg u, dat gij alle dingen, vleesch en bloed moet j kruisigen; en diegenen, welke een wakend oog op het 1 vleesch heeft, en de maat der sterkte opmerkt, zal ervaren, j dat zijn hart gelijk . is aan een stijgerend paard , dat < zonder breidel niet te beteugelen is, en gereed is , ieder die hem leed doet, aan te vallen , ja gereed, wat de berijder ook doet, heen te loopen.

Het is het kruis, dat hem van den hemel terug j houdt. Ik ben verzekerd, dat door het kruis één belijder tegen twintig anderen alles verliest.

Sommige menschen, wanneer zij bij het kruis I komen, kunnen niet verder gaan, maar keeren terug tot hunne zonden. Anderen struikelen en breken den nek; nog anderen, als zij het kruis zien nadéren•j;:keeren ter zijde, naar de linkerhand, en.; denken langs een anderen weg den hemel te ver-j krijgen. Maar zij zullen zich bedriegen; ja allen,] die Godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. 1 2 Tim. III. 12. Er zijn er weinig , die, als het kruis \ komt, roepen : » welkom kruis! gelijk eenige martelaars | riepen aan den staak om verbrand te worden. Daarom, j als gij het kruis op uwe reis ontmoet, op welke | wijze het ook zijn moge, bezwijkt niet, en zegt niet: \ • Helaas! wat zal ik doen!" Maar vat liever moed,| denkende, dat door het kruis de weg naar het ko-| ningrijk leidt. Kan iemand in Christus geloovenj en niet van den Satan gehaat worden? Kan iemand | van den Christus .zoetelijk en overtuigenderwijzel getuigen , zonder dat de handen des Satans zijne tong | vasthouden ? Kan zich duisternis met licht vereenigen, \

Sluiten