Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de duivel verdragen, dat Christus geëerd wordt door geloof en hemelsche gesprekken? en de ziel in rust laten ? Hebt gij nimmer gelezen, dat de draak de vrouw achtervolgde? Openb. XII. en dat Christus gezegd heeft: »in de wereld zult gij verdrukking hebben." Joh. XYI. 83.

Be negende Besturing. Smeekt God om twee dingen; ten eerste: dat uw verstand verlicht worde, en ten tweede: dat uw wil ontvlamd worde.

Ten eerste (verlichting van uw verstand). Een der grootste redenen, waarom mannén en vrouwen zoo weinig belang stellen in de andere wereld, is, omdat zij er zoo weinig van zien; en de reden waarom zij er zoo weinig van zien , is, omdat hun verstand ^verduisterd is. Daarom zegt P au lus : «Geloovigen, wandelt niet meer gelijk de heidenen wandelen, in de ijdelheid hunner harten, verduisterd in het verstand , vervreemd van het leven Gods, door de onwetenheid en dwaasheid, die in hen is, door de verharding des harten." Eph. IV. 17. 18. Wandelt niet als de zoodanigen, loopt niet met hen, helaas! arme ■telen, hun verstand is verduisterd, hun hart verblind ; dit is de reden, waarom zij zulke geringe gedachten van den Heere Jezus en de zaligheid hunner ^zielen hebben.

Want wanneer de menschen de dingen der andere ,wereld beginnen op te merken, welk een God, welk [een Christus , welk een hemel en welk eene eeuwige Sbeerlijkheid er gesmaakt wordt; en tevens zien, dat er mogelijkheid bestaat om er deel aan te hebben, kan ik u zeggen, dat zij door alles heen zouden loopen, om het te genieten. — Mo zes had een gezigt daarvan, omdat zijn verstand verlicht was; hij

Sluiten