Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gewild. Luk. XIII. 84. Daarom smeekt tot God, dat Hij uwen wil ontvlamme naar den hemel en Christus. Uw wil, wanneer hij regt is, zal door mismoediging niet afgebroken worden; dit was het, waarom Jacob met den Engel worstelde; hoewel zijn' heup verwrongen werd, zeide hij: «ik laat u niet gaan ten zij gij mij gezegend hebt." Gen. XXXII. 24. Bepaalt uwen wil op de genade des hemels, en een vast besluit tegen alle teleurstellingen, dan zult gij met vollen spoed ten hemel gaan; maar'indien gij aarzelt, zult gij den ganschen weg hobbelig en hinkend loopen Ven weest verzekerd, dat gij te kof t zult komen. De Heere geve u eenen wil en moed. • Aldus u eenige besturingen gegeven hoe het koningrijk te verkrijgen is. Belooft mij, dat gij het in gedachte houdt, wat ik gezegd heb, opdat gij niet verdwaalt. Omdat ik wil, dat gij er over zoudt na denken, neemt dit op een klein papier met u.

Ten 1. Gaat in den weg. 2. Beoefent den weg. 3. Ontslaat u en legt alle last, wat u zou hinderen, van u. 4. Hoedt u voor bijpaden. 5. Ziet niet vooruit maar onderzoekt het pad vobr uwen voet. 6. Staat niet stil op een geroep al is het de wereld, het vleesch, de duivel, want alle deze zullen u op reis hinderlijk zijn. 7. Weest niet ontmoedigd door eenige teleurstellingen. 8. Draagt zorg, dat gij u niet aan het kruis stoot. 9. Boept luide tot God om verlicht verstand en een gewillig gemoed, zoo zal God uwen weg voorspoedig maken. Nogtans laat ik, eer ik afscheid van u neem, nog eenige beweegredenen geven; het kan als twee sporen dienen om het trage hart op te wekken op deze voortreffelijke reis.

Sluiten