Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen aannemen. Zij zullen hartelijk welkom zijn.

Merkt op dat, hoe slecht of onrein gij daar henen gaat, bedelend als Lazarus, enz., Hij bereid is om armen te ontvangen. Luistert, zegt Ja co bus, mijne geliefde broeders! Heeft God de armen dezer wereld niet uitverkoren om rijk te zijn, in 't geloof en erfgenamen des Koningrijks? Jacob. II. 5. Daarom mensch, neemt het ter harte en loopt.

len zesde. Denkt veel aan hen, dieu zijn voorgegaan. Ten eerste: hoe gelukzalig zij zijn, ten tweede: Hoe veilig zij in Jezus armen zijn. Zouden zij voor duizend werelden hier weder terug willen keeren? 'Ten derde: Wat zouden zij zeggen, indien zij wisten, dat uw hart bezweek op de reis, onder de zonden, om u te dwingen uwe reis op te geven? Zouden zij u niet duizendmaal een dwaas noemen ? En zoo zij u eens verhaalden, wat zij zagen, en gevoelden en smaakten, ja indien gij daar een kwartier waart om het duizendste deel te smaken en te gevoelen en de vreugde te genieten. Wat zoudt gij niet doen! Wat zoudt gij niet lijden? Wat zoudt gij niet achter uheen werpen? Zoudt gij deze benedenwereld lief hebben? Zoudt , gij bevreesd zijn op de verschrikkelijkste bedreiging van den wreedsten tiran? Neen, diegenen, welke een gezigt hebben van deze dingen door het geloof, al waren zij zoo verre als de hemel van de aarde, nogtans zouden zij bekwaam zijn, van blijdschap, als de vogelen in de lucht, zingende te vliegen naar den hemel. Wanneer mijn boos hart de wereld weder lief heeft, om mij in mijne reis te hinderen, om mij van het heerlijk gezigt van heiligen en engelen in den hemel te berooven, zonden zij mij bespotten, daar zij wisten dat mijn hart deze arme, nietige, ledige wereld

Sluiten