Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder liefhad., Zou dit mij niet opwekken, om alles te verachten, en tot mijne ziel te zeggen: «Kom ziel" wees niet bezwaard! Laat ons zien wat er inden hemel is. Laat ons alles wagen; het kost wat het kost! Waren Abraham, David, Paulus en alle de heiligen niet wijzer dan velen in onze dagen? Zij verloren alles voor de heerlijkheid van dit koningrijk.

Daarom, werpt alle slinkende lusten weg, jaagt 'naar de geregtigheid, hebt den Heere Jezus lief Vreest Hem met beving. Ik wil u opmerkzaam maken Hij zal u goed beloonen! Lezer ! wat denkt gij daarvan? Zijt, gij besloten mij te volgen?— JNeen, besluit of gij mij vooruit zult halen. Zoo loopt, opdat gij het verkrijgt.

Ten zevende. Om u een weinig aan te moedigen. Als gij u zeiven hebt moê geloopen, dan zal de Heere Jezus u opnemen en dragen, Is dit niet genoeg tot aanmoediging van een pas beginnende

ziel m deze loopbaan ?

Misschien roept gij: »0 ik ben zoo zwak! Ik ben zoo gebrekkig, enz. Wel, Christus heeft een boezem; let wel! om dat gij u vermoeid hebt, wil Hij u aan zijn' boezem leggen. Hij zal de lammeren in zijn .schoot dragen. Hij zal de zogenden zachtkens leiden. ;Jesaja XL. 11. Dit is de wijze, Waarop vaders hunne tonderen aanmoedigen, zeggende: sloop, lief kind! j*ls gij vermoeid zijt, zal ik u dragen." Hij zal de lammeren vergaderen, en hen in zijnen schoot dragen! gWanneer zij Vermoeid zijn, zullen zij rijden. Welk eene onuitsprekelijke bron van troost bevat deze sin voor armen en zwakken van Christus! Voor »1 het goud kan men dit voorregt niet koopen,

Sluiten