Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zouden wij niet hard loopen en ijverig zieken, ja honderd maal vuriger naar de gemeenschap der heilige, eeuwige vrienden streven? ja duizeid maal liever dan de arme, lage, onreine en vergankelijke dingen begeeren ? Zal het op Jen oordeelsdig gehoord worden, dat de goddeloozen harder naar ie hel hebben geloopen , dan gij naar den hemel ? Bat gij meer uren des daags voor de ij ielheid beste:i hebt, dan voor dat, wat duizend maal beter was? O, mo^t dit niet zoo zijn! maar loopt, opdat,gij het in de hand krijgt.

VI. Negen gebruiken van het behandelde.

Eerde gebruik. Gij ziet dat die naar den hemel wil gaan, er om loopen moet; ja niet alleen lopen, maarzoo loopen ah ik gezegd heb, ernstig, redurig elk ding afsnijdende, wat hem ook in den weg verhindert. Loopt dan, en laat ons dit loopen /en weinig onderzoeken.

1. Zijt gij in den regten weg ? Zijt gij in Christus geregtvaardigd? Zegt gij ja in uw hart, dan is het goed. Is Jiet niet gevaarlijk, wanneer iemand denkt op een goeden Sreg te zijn en evenwel verdwaalt? O, het is de ellende der meeste menschen te denken dat zij op een' goeden weg zijn, terwijl zij nimmer hunnen voet op den regten weg gezet he'jben. JJe Heere geve het u te verstaan, anders pij* gij voor eeuwig verloren. Ik bid u, onderzoekt wanneer gij van uwen zondigen weg keerdet, in den weg der geregtigheid, der geregtigheid Jezus Christus. Ik zeg, durft gij u zeiven in Christus beschouwen? En is Hij n dierbaarder dan de

3

Sluiten