Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gansehè wereld? Zijt gij altijd in Hem verblijd? Spreekt gij gaarne over zijne liefde, en wandelt gij met Henv? Durft gij Zijne gemeenschap dierbaarder dan de gtheele wereld achten. Acht gij alles arme, ledige, levenlooze dingen, zonder Zijne gemeenschap? Verzoet Zijie gemeenschap alles, en is Zijne verwijdering u tot droefheid? Ziel, ik bid u laat het gewigt en het belang van de verdoemenis zoowel als de zaligheid, door u worden opgemerkt!

2. Zijt gij voor de dingen dezer wereld, als: hoogmoed, vermaak> voordeel, genietingen en ijdelheid onverschillig? Denkt gij, dat gij met de wereld, uwe zonden en lustenjn uw hart, snel kunt loopen ? Ziet, ik zeg u dat diegenen welke alles achter zich hebben weggeworpen, hunne zonden verlaten, en in de eenvoudigste toestaid zijn* werk genoeg hebben om het uit te houden, , t^gen alle tegenstand te stooten , te duwen; de struikelblokken en strikken die de duivel, zonde, wereld en eigen hart kunnen spannen te overwinnen. Ik zeg u, zoo gij hemelwaarts gaat, ; zult gij er niet weinig vinden. Zijt gij daarom mismoedigiLen bezwaard? Spreekt dan nimmer over den hemel* Het is te vreezen, dat gij zul± belmoren j onder (Iregenen, welke hebben willen voorgaan maar niet ionden. Luk. XIII, 24.

Tweede gebruik. Indien dit zoo is, wat moet daar ) v^n worden, vermoeid eer gij ter helfte zijt? Wel ; /ifcëgsch! die het tot duizenden volhoudt, zal behouden J ' wawleii; die overwint zal alles beërven. Het is niet j een iegenlijk, die begint. Agrippa begon een spoe- ; dige en vrolijke stap, hij stapte minstens een half j uur in den boezem van Christus. Hij zegt:»Gjp| beweegt mij bijna een Christen te worden." Hand» l

a

1

Sluiten