Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten? Die niet naar Chri stus omziet, is een gorldelooze. Die naar hem uitzag, en daarna weder terug keerde, zal het woord 'dat uit des Heeren Christus mond vloeide, hooren: * Ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, hetwelkden duivel en^ zijne engelen bereid^is! Matth. XXV. 41.

Vijfde gebruik. Gij ziet, dat die den hemel wil ihebben, er om loopen moet. Dit wordt luide toegeroepen aan een ieder, die een weinig begon te loopen. Gij zult uwe vrede bevorderen , indien gij be•geerig zijt te 'winnen. Gij weet, dat die achter aan komt, harder moet loopen. Lezer! ik zeg u, dat er szijn, die tien jaren in hun eerste jaar, twintig jaar in ?hun vijfde jaar geloopen hebben, en zoo gij roet hen Spreekt, zeggen zij, dat zij nog meningmaal bevreesd zijn, te laat te komen. Hoe zal het dan met u zim? zie naar het zelve uit! stel niet uit, geen uur jftijds; maar vertrek spoedig van alles, wat u hindert op de reis; en loop, ja loop , opdat gij het ver— krijst. '

Zesde gebruik. Gij, die een oude belijder zijt, draag zorg, dat de jongelingen in Jezus, welke vree" betgoimeu , u niet vooruitgaan, gelijk de Schrift zegt: "„vele eersten zullen de laatsten , vele laatsten de eersten zijn." Welk eene schande voor u, en eer voor de anderen. Wat schande, zoo een jong soldaat meer moed bezit dan een geoefende in den krij» ? En gij die de achterste zijt, strijdt om voor uit te ;komen; en gij, die vooruit zijt, zorgt, dat gij den grond vast houdt, blijf indien het mogelijk is, in het geloof en de liefde; want dit is het regte loppeh. De eene strijdt om vooruit te komen , gelijk de achterste tracht voor de voorste te komen; en hij,

Sluiten