Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u zeiven niet, die het zalfde doet, ja erger en trager in het loopen is, niettegenstaande gij iiwe ziel, hemel, heerlijkheid en alles verwaarloost; hoedt u, hoedt u, arme ellendige zondaar! hoedt u!

2. Zoo er eenigen mogten zijn, die niettegenstaande dezen raad aarzeleu op deu weg naar het koningrijk, weest zoo verstandig om een voorbeeld te nemen aan hen, die Christus volgen. . §£

Maar ziet op Jezus' die niet alleen de voleinder des geloofsis, maar het kruis gedragen, en de schande veracht heeft .voor de vreugde, die hem was voorgesteld, en is gezeten aan de regterhand Gods. Hebr. XII. 2. Ik zeg, ziet alleen op diegenen die Christus volgen. Weest mijne navdgers, zegt Paulus, gelijk ik een navolger van Christus ben. 1 Cor. II. 1. Schoon hij een voortreffelijk man was,, nogtans vermaant hij u niemand anders te volgen, dan diegenen welke Christus volgen.

VII. Aansporing om met de vooesten te loopen. \

■ Op dat gij aangespoord zoudet worden, om vooruit te loopen, merk op. Toen Lot en zijn wijf uil het vervloekte Sodom naar de bergen liepen, ter behöüd'éri nis, is er geschreven, dat zijn vrouw achter zich omzag, en zij werd een zoutpilaar; en nogtans zietj gij, dat deze omstandigheid en dit oordeel Gods, Lot; niet verleidde achter zich om te zieih Ik heb L ot dikwerf! bewonderd in dit punt. Zijn' vrouw zag om, en stierfl terstond, en liet komen van haar wat wilde , Lot wüj niet eens omzien wat van haar wordt. W ij lezen, dat hij zóóveel niet deed om achter zich om tezienj waar zij was, of wat van haar geworden was. Zijn.;

Sluiten