Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Zoude het geen schande zijn, jongens en meisjes te zien, die meer bewijs van loopen gaven dan gij. Het ma* de dienaar der menschen, de stalhouder , ploeger, °of keukejongen zijn die meer uitzien naar den hemel dan hunnen meester of meesteen», ik heb dikwerf gedacht, dat meer dienaars dan; heerèn, meer pachters8 dan landheeren het koningrijk Gods zullen beërven. Is dit geen schande voor hen. Ik gevoel mij gedrongen met u te spotten gelijk uwe Senaars, die zeggen zullen: ft ben wijzer daii gij m de dingen dezer wereld; nogtans gevoel ik mij gedrongen ute zeggen, dat' velen wijzer zijn m de dingen der toekomende wereld dan gij; dit is van meer belang.

VIII. Een koet beklag. Wel zondaar! wat zegt gij? waar is uw hart? wilt eii loopen, hebt gij besloten de slag te wagen of met— dik Wig, er is geen uitstel in deze zaak, raadleg S Set vleesch en bloed. .Zienaarden bemetenzie hoe hij u aanstaart, maar zie ook naar

de hel. Mogt gij ^^™tiJ£ naamd:,het gezigt der helle en t S™&™ verdoemde ziele, hetwelk ik wenschte dat gij laast, en dat 5i u daarna verootmoedigde. Indien gij den weg niet weet, onderzoek het woord van God. Indien gf gemeenschap met God verlangt, bid om den Heiligen Geest. Indien gij aanmoediging verlanglgrijp naar de belofte; maar wees verzekerd, begin n gds ffa in den weg, loop snel tot den einde! De Heere gv^u eL vo'orspoW reis, goede reis! vaarwel!

Sluiten