Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde, regt tegen den aard van zijnen redelijken geest, zoo zuiver, rein en kuisch wordt hij tot God en tot Jezus en zijne kinderen gedreven, zijne genegenheden gebreideld en betoomd, zijn lichaam een werktuig-van den geest, 't welk allerwegen een afrioeisel heeft in en op zijne daden.

Maar ten derden, bijzonder toont God het wonder van zijne genade dikwerf aan sommigen van zijne kindereu, om die op eene triumphante wijze ten Hemel in te leiden; 't is waar, God doet dit wel niet aan al en, gelijk God ook niet alle godloozen, (schoon zij het waardig zijn) niet altijd laat henen gaan met een verwoed geweten, maar alleen deze en gene, zoo doet ook de Heere aan zijn kinderen. Van het eene en andere kan ons dëze Juffr. ten voorbeeld verstrekken (bijzonder*in het laatste van haar leven) welke God behaagd heeft, tredende in haar 21ste jaar, 's morgens, zijnde den 22sten Januari 1870, zeer triumphantelijk uit deze wereld in zijn zalige gemeenschap over te halen, hetwelk ik UEd. tot uwe blijdschap, om eene dubbele reden, wel heb willen mededeelen, eensdeels omdat ze UEd. zoo na bestaat, als hebbende haar oudste zuster tot uwe dierbare echtgenoot, anderdeels, omdat ze meer dan eens getuigde op baar doodbedde, dat ze onder uwen dienst allereerst was aangeraakt, op haar 17de of tredende in haar 18e jaar, en daarom zoo wenschte zij meer dan eens UEd. tegenwoordig te hebben om u dit te betuigen, hetgeen zij nog nooit had durven doen, en dat gij getuige had moge wezen van haren zaligen uitgang.

Vooraf moet ik iets zeggen, hetgeen in het verhaal te pas komt.

Eerst, belangende haar humeur, hetgene UEd.

Sluiten