Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven en sterven, al gaf God niet meer. Echter was alweer het sM: Ik kan my niet v erzekeren. Haar werd geantwoord: gy moet wel onderscheid maken, gij kunt van u zelve, niet ontkennen, uw geloovig uitgaan naar den Heere Jezus, daar scheelt het met aan en gi moet onderscheiden Gods wederantwoord in de vertroostinge aan een zoo tot Hem gaande ziele het laatste8 mist gij. .Ja maar zeide zij: ik schrik mii te bedriegen, enz. Ditennog meerrlgesmproken zijnde, verzocht zy davoor haar mogt gebeden worden. (Al dit gezegde fs bevStigd loor hetgene na haar dood zakelijk met haar eigen hand geschreven is gevonden) V Ds. Immens, haar verzoek voldaan en voor haar gebeden hebbende, nam gelegenheid om het gesprokene in stilheid Weder op te vatten en te vervolgen, zij was zeer werkzaam, bijzonder als haSar het opZettelijk overgeven aan God en den Heere Jezus werd voorgesteld, zy zeide na het gebed: „Dat, al had zij haar nog nooit aari de^Haere Jezus 7ii wel wilde en doen moest, dat de Heere naar getuige was, dat ze nog een welgevallen vond fn de weg van God, om zondaren zalig te maken in te behouden.'' Dit is hetgeen op Dinsdag den I2den is voorgevallen en voorts was zy dien geneden dag en nacht zeer stil en sprak zeer

WVDIig"Woensdag den 13den zeide ze tot een vanIhaa7zustersg. Ik zal ^jrUJkB^enj» daarom wenschte ik nog we } ^ *e^™^5 - *p yien en te spreken, dewyl ik voor hem yeei 1,-efde gehad hebbe. De vrienden haar verzoek wl td'e volïoen, zoo is zyn Eerw.bij haar gekomen, doch alzoo de zwakheid van haar

Sluiten