Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan haar bewaarheid: Ik bebbe geloofd en daarom spreke ik. Toen liet zij zich bijzonder in veel ernst uit, tegen haar eenigen en lieven broeder, met de, allerteederste uitdrukking van hare teedere liefde en hartelijke begeerte tot zijn eeuwig welzijn, dat niet anders dan met veel ontroeringen kon aangehoord worden. Die geheele nacht heeft zij al gedurig gesproken, en diegenen die bij haar waren met ernstig spreken zoo onderhouden dat zij zich moesten verwonderen, nogmaals verhalende, hoe God eerst haar hart geraakt had, door wat middel en dat UEd. die haar broeder waart, ook haar geestelijke vader zijt, die haar door het Evangelium .geteeld had, en dat God haar nu verzekerde en voorkwam, ja overstroomde met zijneMiefde.

XIII. Dewijl zij voelde dat zij van hand tot hand terug ging en zij zekerlijk sterven zoude, zeide ze omtrent des morgens ten half zeven ure: Ik wil ds. Immens nog wel eens spreken, dewelke ter zelfder ure bij haar kwam, zij zeide tot hem: Mijn. drift is groot om u te zien, mijn zwakheid neemt toe, ik ga sterven; maar haar zielsgestalte was vrolijk, zij zeide: dat de Heere haar sedert Woensdag en bijzonder in dien nacht, met zijn vertroostinge was voorgekomen, en haar nu ten volle had verzekerd van haar genadestaat en aandeel aan den Heere Jezus en dat drukte zij op deze volgende wijze uit:

„De Heere heeft mij nu klaar en levendig doen zien en overreed, wat hij door zijne genade aan mij gewrocht heeft, en dat dat, daden des geloofs ziin, zoodat ik nu niet meer twijfelen kan over mijn geloovig uitgaan naar God en

Sluiten