Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus, dat is mij nu zeker. Maar, ten anderen, de Heere Jezus heeft mij ook nader in zijne liefde omhelst, o! ik heb den Heere Jezus in dezen nacht in den geest met zoo veel aandoening, als hangende aan het kruis beschouwd met uitgebreide armèn, mij toeroepende: Wend u naar Mij toe', en ik ben met opene armen in den geest mijns gemoeds, in geloof en m liefde naar Hem toegeloopen, en Hem omhelzende met al de krachten van mijn ziel, heeft Hij mij wederom omvat in zijne armen, zeggende: „Dochter! zijt goeds moeds, uwe zonden zijn u vergeve ; en Hij heeft my doen smaken en proeven, het over aangename en dierbare van zijn liefde;, o! aan mij, mij zoo te doen. Een tweede geval, vervolgde zij, is mij in dezen nacht of in den morgenstond voorgekomen; ik zal sterven,, daar twijfel ik nauwelijks meer aan, maar het is alsof tot mij gezegd werd: de Drieënige God. de Heilige Engelen en Gods volk zullen op u zien, en hierom heb ik u getroost, of gij wel gehard en kloekmoedig den dood zult onder de oogen zien, tot den einde toe getrouw zijn en blijven,, en zoo stervende kloekmoedig zijn."

XIV. Na meer redewisseling bad ds. Immens met haar, als een verzekerde, die verwacht te sterven, zij was in veel levendige aandoening en werkzaamheid, en vol teedere beweginge, doch alles was zeer stil en bedaard, zonder eenige beweginge des lichaams; daar ging in haar spreken niet als haar mond en tong, in die bedaardheid dat het maar even konde gehoord en verstaan worden, zich niet verheftende, maar als een die in een stille kalmte ligt.

XV. Gebeden ziinde, zeide zij: „eer ik ga

Sluiten