Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pelen Hem na, zoo lang als zij maar konden? met hun oogen uitgestrekt naar den Hemel, tot dat er een wolk kwam tusschen hen en den Hee e Jezus, die hen belette dat ze Hem niet meer konden zien; ik zal iu in het kort ook naar den Hemel gaan, maar ik daar kome, zal er ook nog een wolk tus^chenbeide komen, dat is, dat mijn verstand zal bedwelmd worden en mijn wil zoo niet meer werkzaam zijn zal als te voren, en d;t mijne hartstochten zich zoo niet meer zullen kunnen bewegen, maar dan zal ik haast opgenomen worden, dan zal ik ook met den Heere Jezus verwelkomd worden en bij Hem zijn. Zij had veel op met dien Tekst, Openb. 22: Zij ne dienstknechten zullen Hem dienen en zullen zijn aangezicht zien; en de Naam mijns Vaders zal op hunne voorhoofden zijn; wat zal dat zijn, vervolgde ze, dat deze mijne oogen den Heere Jezus zullen zien, en mijnen mond die zoo lang zal gesloten zijn, eens eeuwig zal verkondigen des Heeren lof. O ik weet dat mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan, en als zij na mijn huid dit zulle'n doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vleesch God aanschouwen en deze mijne oogen zullen Hem zien en geen vreemde, mijne nieren verlangen in mijnen schoot Nu doet God mij zien dat er geen eene belofte in den Bijbel is, of dat ze voor mij is; wat is de waarheid niet dierbaar! hoe veilig kan men daarop rusten! wat moet ik niet verwonderd wezen over des Heeren goedertierenheid over mij, dat ik in een land geboren ben, daar het zuiver licht van het Evangelium is opgegaan

Sluiten