Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik niet geboren ben onder het blinde Heidendom, of andere vreemde Godsdiensten, maar dat ik verwaardigd ben om de waarheid zuiver te leeren kennen, en niet alleen te kennen, maar dat God mij die zoo levendig doet ondervinden, tot blijdschap en troost voor mijne ziele, nu kan ik ook zeggen dat ik op de eerste vraag van den Katechismus sterve; en dat dat mijn troost is in leven en sterven, het eigendom van den Heere Jezus te zijn. Nu ondervindt ik wat een onderscheid het is de vtóarheid te kennen, of die te ondervinden, want het is alsof ieder woord van den Bijbel met gewicht op mijn hart kwam."

XXXIX. Als men haar iets tot verkwikking gaf voor het lichaam, erkende zij het wel metveel dankzegging, dat God haar in Zijn liefde zooveel gaf, dat ze het in Christus kon aanmerken, als hetgeen daar ze recht toe had, en dat ze boven anderen nog zooveel had, zij verzocht dat voor haar mocht gelezen worden: Openb. 22, hetgeen zij hartelijk toestemde; zij wilde ook dat men voor haar bed zou zingen, schoon zij zelve niet in staat was om het mee te doen, maar zeide dat haar hart zoo vervuld was met onuitsprekelijke blijdschap dat zij het niet konden uitdrukken .en dat ze daarom vulde dat anderen met haar den Heer zouden loven.

XL, Toen heeft ze van 9 ure af, zijnde Zondags des morgens, stil gelegen zonder te spreiken, maar met haar volkomen verstand, zoodat men aan haar gansche gelaat kon zien, haar sterk vcrlafïgen naar de eeuwigheid; zoodat ze somtijds schreide van verlangen, en met hare gebaarden toonde dat ze maar wenschte om te mogen heengaan. Als men haar vraagde

Sluiten