Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het behaagde den Heere haar reeas viutgm . T ' he tuYst^ brengen en schikte hw^J».^^ behalve ™™*™*T^^&£* .

ÏÏLelve voor te komen of geheel weg te nemen en Serin bleek vooral hare lijdzaamheid en hefde tot hare ouders want, alhoewel de middelen of remedien tot voorkom7nK èf wegneming van.haar aanwassend geVek,Taargmenigmaal zooveel «marten veroorzaakt dat zii er geheel ongesteld en als ziek van was *°o verdroeg zii dit echter met het uiterste geduld en lijdlaaSeid zonder murmureeren of klagen, te meer om hierdoor hare ouders niet te bedroeven.

Zij had wel hare kinder gebreken; maar wanneet bare ouders haar daarover bestraften en ze dan bij| de SuwigtTd bepaalden zag men altijd daarvan een dpen indruk in haar teer gemoed en btagt ze dan bedaren. ,

Acht jaren oud zijnde bezoekt de ^J«n™jjf roodvonk en daarmede gepaard gaande ^nkingziekte, waTdoor zij dan veeltijds buiten haar verstand was, maar wanneer zij dan bij haar gewisse kwam verdocht z™are moeder dikwijls om voor haar te lezen. ' Eens vroeg hare moeder och! mijn kind, wat moet ik voor U ifzen? waarop zij antwoordde lees eens xn 't leven van Jezus, de opwekking van Lazarus. ■

Wanneer het onweder was, of de ^eer gaf eenige teekenen van zijne majestieuze tegenwoord gheid zei de zii veel tegen hare moeder och! dat ik nu maar genade had, dan behoefde ik niet te vreezen. ,

Eens de Paasch-dagen bij haren gevader ™ grootmoeder in Middelharnis doorbrengende, ging zij

Sluiten