Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J0ANNES-BAPT1STA MALOU,

Door de bermhartigheid Gods, en de genade van den heiligen Apostel ijken Stoel, Bisschop van Brugge, HuisPr elaet van Zyne Heiligheid en Assistent by den Pauselyken Troon,

Aen dc Geestelykheid en aen de Geloovigen van ons Bisdom,

taligheid en zegen in den Heer!-"»*! »'""

'T is van allergrootste aen gelegenheid dat de waerheden des Geloofs op eene gelykvormige wyze verkondigd en geleerd worden in al de parochiën van ons Bisdom, niet alleen opdat de herders en de schapen, de meesters en de leerlingen altyd en overal dezelfde tael zouden voeren, maer ook opdat de christene vaders "én moeders hunne kinderen zouden kunnen onderwyzen in de chrislelyke leering, met dezelfde uitdrukkingen 'ën woorden die zy in hunne jeugd geleerd hebben. Daerom behouden wy, tot Catechismus van ons Bisdom, den Mechelschen Catechismus, die sedert lange en vele jaren hy ons in gebruik is. Doch gelyk die boek, by verloop van tyd, door de onachtzaemheid der drukkers , eenige veranderingen ondergaen heeft, en dat de afdruksels daervan, in gebruike onder onze onderdanen , verschillig zyn van elkander, gebieden wy dat dezelve voortaen herdrukt worde volgens deze tegenwoordige uitgave. Den Catechismus, die nu onder ons toezigt verschynt, hebben wy overzien en verbeterd naer dengenen welken Z. E. de Kardinael Stebckx, Aertsbisschop van Mechelcn, onlangs ten gebruike van

Sluiten