Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zyn Bisdom heeft doen drukken, volgens de oorspronkelyke uitgaef in 't jaer IC25 goedgekeurd door al de Bisschoppen der provincie van Mechelen, en later ook nog door Thomas-Philippus van Elsatien en Joanneshenricus van Franckenberg. Wy bevelen daerenboven dat de nadrukkers van dezen Catechismus, voortaen hunne uitgaven aen onze goedkeuring onderwerpen 1 opdat wy dezelve bestempelen met eencn byzonderen1 zegel, ten einde er de echtheid van te bestatigen.^Deze goedkeuring zal aen alle drukkers vergund worden, ter uitzondering nogtans der uitgevers en verkoopers van boeken en schriften die tegen godsdienst j of goede zeden stryden.

Te beginnen met 1 July 1856, zullen gcene afdruksels van den Catechismus zoo in de scholen en kollegien als in de kerken mogen gebruikt worden, behalve, deze welke het merk onzer goedkeuring dragen.

Gegeven te Brugge, den 11 November 18SS.

^^•^a^S^Pl ISTA , Bisschop van Brügge. / -i''y<Êf' hevel' zyjfer Doorluchtigste Hoogweerdigheid ,

Sluiten