Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. V. Tot wat einde is de mensch geschapen?

A. Om in dit leven God te dienen, en namaels eeuwiglyk hem te aenschouwen.

7. V. Wat is den mensch van noode om tot zyn einde te komen?

A. Dat hy God kenne, God beminne en gctrouwclyk tot het einde zyns levens diene.

DE TWEEDE LES.

VAN HET TEEKEN VAN EENEN CHRISTEN MENSCH.

tg V. Wat is een Christen mensch?

A. Een discipel van Jesus-Christus, die gedoopt zynde,

gelooft en belydt de zalige wet van Christus in de

waerachtige Kerk tegen alle Sekten. 2. V. Wat betaemt eenen Christen mensch? A. Dat hy de geboden van Christus onderhoude en

zyn leven schikke naer de Leering van Christus. 5. V. Welk is het teeken van eenen Christen mensch? A. Het teeken des H. Kruis. 4. V. Hoe maekt men het teeken des H. Kruis. A. Op twee wyzen : ten eerste, met den rcgten duim

op het -j- voorhoofd, den f mond en de f borst;

ten tweede, met twee vingeren, of met de geheele

regte hand, die stellende eerst op het voorhoofd,

daerna op de borst, ten derde, die trekkende van

de slinke zyde tot de. regte zyde. 8. V. Wat zegt gy makende het teeken des II. Kruis? A. Ik zeg: in den naem des Vaders, en des Zoons,

en des H. Geesls. Amen. O. V. IVat beteekenen wy in het maken van het

ff. Kruis?

Sluiten