Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Het Symbolum des Geloofs van de Apostelen gemaekt

cn in twaelf deelen verdeeld. 8. V. Zeg de twaelf artikelen of hoofdstukken des . Geloofs.

A. 1. Ik geloof in God, den Vader almagtig, Schepper

des Hemels en der Aerde. 2. En in Jcsus-Christus zynen eenigen Zoon, onzen .fleer :

5. Die ontvangen is van den H. Geest, geboren uit

dc Maegd Maria: 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is gekruist,

gestorven en begraven : t>. Die nedergedaeld is ter belle; ten derden dage

verrézen is van de dood : C. Die opgeklommen is ten Hemel, en zit ter regter

hand Gods zyns Vaders almagtig:

7. Van daer zal hy komen oordeelen de levenden cn de dooden.

8. Ik geloof in den Heiligen Geest,

9. De Heilige Katholyke Kerk, gemeenschap der Heiligen,

10. Vergiffenis der zonden, 41. Verryzenis des vleeschs, 12. Het eeuwig leven. Amen.

DE VIERDE LES.

VAN DE UEILIGE SCHRIFTUER EN DE TRADITIEN.

1. V. Waeruit heeft de ff. Kerk al wat zy ons voorhoudt te gelooven?

A. Uit de schatten die God hacr achtergelaten heeft, tc weten : de H. Schriftuer en de Apöstelyke Traditiën of Overleveringen.

Sluiten