Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Hoe is Christus begraven?

Tegen den avond hebben twee eerweerdige mannen

het ligchaèm van het Kruis afgedaen, en dat met

groote eer geleid in een nieuw steenen graf.

V. fVaerom heeft Christus al dese pynen en dood

willen verdragen ?

Om ons te toonen zyne zonderlinge liefde en voorbeelden te geven van vele deugden, hoewel Hy met kleinen arbeid ons had kunnen verlossen. V. Is het van noode dat wy nog lydenx aengesien dat Christus voor ons voldoen heeft? L Ja, want het is Christus wil dat wy door ons lyden zyner verdiensten deelachtig worden.

DE NEGENDE LES.

VAN DE VERRYZENIS EN DE I1EMELVAERT VAN CHRISTUS.

K V. tVat heeft Christus gedaen na syne dood?

A. De ziel van Christus vereenigd met de Godheid.

is nedergedaeld ter Helle. 2. V . tVat verstoet gy door de Hel, tol dewelke Christus

nedergedaeld is? A. De plaets onder de aerde, in dewelke dc zielen

zyn van de mènschen, die gestorven zynde, Gods

aenschyn of voor eenigen tyd, of voor alle

eeuwigheid moeten derven. 5. V. FVaerom is Christus nedergedaeld ter Helle% A. Om de zielen van de heilige Oudvaders, en ook

van anderen die in Gods liefde gestorven waren,

te troosten en te verlossen. h. V. /Vanneer is Christus verreten? A. Op den derden dag na zyne dood, dat is, des

Zondags 's morgens.

Sluiten