Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. V. Welk is het meeste werk van den ff. Geest? A. De leden der waerachtige Kerk van Christus door

het uitdeelcn zyner Gratiën heilig te maken. S. V. Waerom wordt onze heiligmaking den H. Geest

toegeschreven ?

A. Omdat Hy is de liefde des Vaders en des Zoons, en uit Gods liefde ons alle heiligheid komt.

DE TWAELFDE LES.

VAN DE H. KERK.

1. V. Wat is de H. Kerk? Mk''

A. Eene vergadering van alle geloovige Christenen, dit onder de gchoorzaemheid van den Paus van Roomen de waerachtige leering van Christus belyden.

2. V. Wie is het hoofd van de ff. Kerk?

A. Het onzienlyk en opperste hoofd is Christus; maer het zienlyk hoofd is zyn Stadhouder op de aerde, de Paus van Roomen.

3. V. Wat is de Paus van Roomen?

A. De eigen Stadhouder van Christus op de aerde,

en de wettige navolger van den H. Petrus, op wien

Christus zyne Kerk getimmerd heeft. . •4. V. Wat zyn de Bisschoppen in de ff. Kerk? A. De Bisschoppen zyn dc Prinsen der H. Kerk, en

bedienen de plaetsen van de HH. Apostelen.

5. V. Wat zyn de Pastoors en Priesters?

A. De Pastoors en Priesters zyn wettige navolgers vaa. de twee-en-zeventig Discipelen van Christus.

6. V. Welke zyn de leden van de H. Kerk?

A. Al degenen die hier op de aerde onder de gehoorzaeraheid vap den Paus van Roomen het waerachtig

Sluiten