Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DERTIENDE LES.

VAN DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN.

i . V. Waerin is de Gemeenschap der Heiligen gelegen?. A. in eene mededceling van alle Sacrificiën openbare

diensten, goede werken cn gebeden die in de

H. Kerk geschieden.

2. V. Hebben toy in dit leven iels gemeen met de Heiligen in den Hemel?

A. Ja, wy worden geholpen door hunne gebeden, cn ook door hunne goede werken en voldoeningen die zy in de wereld volbragt hebben.

3. V. Hoe worden de voldoeningen der Heiligen ons toegevoegd ?

A. Door de Aflaten.

4. V. Wat zyn aflaten?

A. Kwytscheldingen der lydelykc pynen, die wy schuldig waren te lydcn voor onze zonden..

5. V. Wie geeft de Aflaten?

A. De Paus van Roomen, de Bisschoppen en sommige andere Oversten der H. Kerk, door de goddelyke magt die zy van Christus over de schatten der H. Kerk ontvangen hebben.

6. V. Wat moeten wy doen om de Aflaten te verdienen!? A. Al wat de Paus of de Bisschoppen daertoe vereischen.

7. V. Wie zyn builen de Gemeenschap der Heiligen? A. Heidenen, Turken, Joden, Ketters, Schismatieken,

en degenen die in den geeslelyken Ban zyn.

8. V. Wat zyn Ketters?

A. Die onder den nacm van Christenen met hardnekkigheid volgen de vcrvalschle leering van Christus.

Sluiten