Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. V. Wat zyn Schismalieken?

A. Die het Doopsel en Geloof ontvangen hebbende,

niet willen staen onder de gehoorzaemheid van het

zienlyk Hoofd der H. Kerk, den Paus van Roomen. 10 V. Wat is de Kerkelyke Ban of Excommunicatie? A. Een vonnis van de H. Kerk, door hetwelk iemand

om zyne misdaden en hardnekkigheid beroofd wordt

van dc gemeenschap der H. Kerk.

DE VEERTIENDE LES.

VAN SE VERGIFFENIS DER ZONDEN EN DE VERRYZENIS DES VLEESCaS.

1. V. Van welke zonden is er in de H. Kerk vergiffenis te bekomen?

A. Van alle zonden hoe groot of hoe zwaer die ook zouden mogen wezen.

2. V. Door wat middel wordt ons de erfzonde vergeven? A. Door het Doopsel.

5. V. Hoe worden de dagelyksche zonden'vergeven?' A. Door leedwezen, gebeden en allerlei goede werken.

4. V. Door wat middel worden de doodzonden vergeven? A; Na het Doopsel, door de priesterlyke magt in de

Biecht, en ook door een opregt en volkomen berouw.

5. V. Wat noemt gy een volkomen berouw?

A. Een leedwezen van de zonden, komende niét alleen uit vrees van de eeuwige of tydelyke pynen die zy verdienen; maer uit liefde tot God, tegen wiens opperste en oneindige goedheid zy gedaen zyn; met een vast voornemen van die te biechten en zich te beteren.

6. V. Wat is te zeggen Verryzenis des vleeschs?

Sluiten