Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Dat de doode ligchamen der menschen door de magt Gods wederom uit de aerde zullen opslaen en levend worden.

7. V. In wat gesteltenis zullen de ligchamen verryzen? A. Elk in zyn natueriyk en volmaekt wezen, maer

nogtans zeer verscheiden in hoedanigheid.

8. V., Hoedanig zullen de ligchamen der godvruchtige of heilige menschen in de verryzenis voorkomen?

A. Heel klaer en schoonblinkend, ligt, subtiel en onlydelyk.

9. V. Hoedanig zullen de ligchamen der verdoemden verryzen?

A. Duister en vuil, zwaer, grof en heel gesteld om te lyden.

DE VYFTIENDE LES.

VAN HET EEUWIG LEVEN.

1. V. Waer gaen de zielen der overledene Christenen, als zy van deze wereld scheiden?

A.. Tot eene van deze dry plaetsen, te weten : tot den Hemel, tot de Hel, of tot het Vagevuer.

2. V. Welke zielen, gaen tot de hemelsche glorie? A. De zielen dergenen, die in de Kefde Gods zoo

sterven, dat zy niets meer te betalen of te zuiveren hebben.

3. V. Hoe lang zal de glorie des Hemels duren? A. Zy zal wezen zonder einde en in der eeuwigheid

duren.

h. V. IVat Iieet gy het Vagevuer? A. Eene plaets onder de aerde, in dewelke de zielen der geloovigen door het vuer en andere pynen

Sluiten