Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezuiverd worden van alle hunne zonden en schulden.

5. V. Welke zielen worden gezonden tot het Vagevuer? A. De zielen dergenen, die in de gratie Gods sterven,

maer nogtans niet ontslagen zyn van alle dagelyksche zonden of last van penitentie.

6. V. Hoe lang btyven de zielen in het vagevuer? A. Tot dat zy door haer lyden de goddclyke regt-

veerdigheid voldaen hebben.

7. V. Door wat middel mogen de zielen uit het Vagevuer verlost, of hare pynen verkort worden?

A. Door de gebeden en goede werken der levenden, en byzonderlyk door het H. Sacrificie der Misse en het toevoegen der Aflaten.

8. V. Foor wie is de Hel?

A. Voor die welke buiten het waerachtig Geloof sterven, en ook voor die welke gelooven, maer buiten de liefde Gods met doodelyke zonden verscheiden.

SiBT TWEEDE DBBIa.

DE ZESTIENDE LES.

VAN DE HOOP EN HET GEBED.

1. V. Wat is de Hoop?

A. Eene deugd en gave Gods, door dewelke wy met een vast betrouwen van God verzoeken en verwachten het eeuwig leven, en al wat ons daertoe helpen kan.

2. V. Welke middelen zyn er om te verkrygen het gene wy hopen?

A. Een godvruchtig leven en goede werken, maer zonderling het Gebed.

Sluiten