Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. V. Wat is het Gebed?

A. Eene samenspraek met God, waerdoor wy aen God dc begeerten onzer herten te kennen geven.

4. V. Zyn de Kerken meer bekwaem om te bidden dan andere plaetsen?

A. Ja: ten eerste, omdat Christus daer tegenwoordig is in het H. Sakrament; ten tweede, omdat de Reliquiën der Heiligen daer bewaerd worden; ten derde, omdat ze van den Bisschop gewyd zyn ter eere Gods om Hem te bidden.

a. V. Behoort men alle dingen op eene manier te begeeren in het Gebed?

A. Neen : want geestelyke zaken mag men volkomentlyk begeeren; maer tydelyke dingen behoort men alleen te begeeren voor zoo veel die dienen tot profyt onzer zielen.

tf. V. Waeruit komt het dat er velen bidden en niet verkrygenl

A. Omdat zy niet bidden gelyk het behoort, of dingen begeeren die hun schadelyk of min profytig zyn. 7. V. Hoe moet men bidden?

K. Met groote eerbiedigheid, aendachtigheid en volstandigheid .

DE ZEVENTIENDE LES.

VAN BET GEBED DES HEEREN.

1. V. Welk is het allerbeste en allerweerdigste Gebed?

A. Het Gebed des Heeren of de Poter nosler; want dit is van Christus den oppersten Meester gemaekt, en het begrypt al wat wy zouden mogen begeeren.

Sluiten