Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. V. Zeg het gebed des Heeren.

A. Onze Vader die in de Hemelen zyt : 1. Geheiligd zy uw Naem. 2. Ons toekome uw Ryk. 3. Uw wil geschiede op de aerde als in den hemel. 4. Geef ons heden ons dagelyksch brood. 5. En vergeef ons onze schulden, gelyk wy vergeven onze schuldenaren.. 6. En leid ons niet in bekoring. 7. Maer verlos ons van den kwade. Amen.

3. V. Hoe is God onze Vader?

A. Omdat Hy ons heeft geschapen, van de eeuwige -dood verlost, door het Doopsel tot zyne kinderen aengenomen, en voor ons de hemelsche erfenis heeft gereed gemaekt.

4. V. Waerom zegt gy: die in de Hemelen zyt?

A. Omdat God, hoewel Hy alle plaetsen met zyne tegenwoordigheid vervult, nogtans zich zeiven en zyne glorie in de Hemelen openbaert aen de Heiligen.

5. V. Wat verstoet gy door den Naem Gods?

A. God zei ven, en al wat men God toeschryft, als zyne Almogenheid, Goedheid, Liefde , enz.

6. V. Wat begeert gy, zeggende : geheiligd zy uw Naem? . fei; V- ' i

A. Dat God van ons en alle menschen moge gekend, gediend en geëerd worden.

7. V. Wat ryk begeert gy van God?

A. Het Ryk der Hemelen, dat God zyne dienaren beloofd heeft na dit leven.

8. V. Vermogen wy wel te volbrengen den wil Gods op de aerde als in den Hemel?

A. Niet zoo volmaektelyk, maer wy verzoeken hulp om God te dienen zonder Hem te vergrammen, gelyk de Engelen doen.

9. V. Wat is het dagelyksch brood dat wy begeeren?

Sluiten