Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Al hetgeen wy Tan noode hebben tot kost, kleederen, gezondheid, en alle andere dingen die het ligchaèm of de ziel aengaen.

10. V. Welke zyn de schulden die wy hebben?

A. De zonden , om dewelke wy pyn of straf schuldig zyn.

11. V. /Toe moeten wy onze schuldenaren vergeven ? A. Wy moeten den eenen den anderen uit'der herte

vergeven hetgeen tegen ons misdaen is, geenè straf daervan verzoekende.

12. V. Hoe leidt ons God in bekoringen?

A. Als Hy die van ons niet keert, of als Hy ons zulke hulp niet geeft, met dewelke wy alle kwade be' koringen of aenlokkingen tot zonden wederstaen.

13. V. Van wat kwaed begeert gy verlost te worden? A. Van alle kwaed dat ons naer ziel of ligchaèm mag

hinderen, en de tydelyke of de eeuwige welvaert beletten.

DE ACHTTIENDE LES.

VAN DE ENGELSCHE GROETEN IS.

1. V. Waerom voegt men gemeenlyk de Engelsclie Groetenis na het Gebed dés* Ueeren?

A. Om door de H. Maegd ons gebed aen God op te dragen.

2. V. Hoe zegt gy de Engekche Groetenis?

A. Wees gegroet, Maria, vol van gratie; de Heer is met u; gebenedyd zyt gy boven alle vrouwen, en gebenedyd is de vrucht uws ligchaems Jesus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaers, nu en in de uer onzer dood. Amen.

Sluiten