Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. V. Is er superstitie gelegen in het getal van het Roozenhoedje ? •

A. Geenszins : maer het wordt alleenlyk genomen tot eene geestelyke bediedenis, èn daerom mag het wel verminderd of vermeerderd worden.-

HET DERDE DEEL.

DE TWINTIGSTE LES.

VAN DE LIEFDE.

tV. ffelke is de meeste en de weerdigste onder alle deugden?

A. De Liefde : omdat zonder haer, noch het Geloof noch de Hoop ons helpen mag ter zaligheid.

2. V. Wat is de Liefde?

A. Eene gave Gods, door dewelke wy God boven alle dingen beminnen, en onzen naeste als ons zeiven om God.

3. V. ffaerom moeten wy God beminnen?

A. Om hem zeiven, dat is om zyne goedheid, bermhertigheid, liefde tot ons en andere volmaektheden, met dewelke Hy alle goed te boven gaet.

4. V. ffat is God beminnen boven al?

A. Zoo beminnen, dat men liever zoude verlaten alle dingen, ook het leven, dan God met eene zonde te vergrammen.

5. V. Hoe moeten wy onzen naeste beminnen? A. Gelyk ons zeiven.

6. V. ff at is onzen noeste beminnen als ons selven?

Sluiten